didkdebg.jpg
ندا تنها
روز زن مهربان ترین روز دنیاست...

پس با زنان حتی اگر از آنان کینه به دل دارید مهربان باشید...

امام علی (ع)
4