gmgsgoeq.jpg
شهاب
افرادي كه توانايي لبخند زدن و خنديدن دارند، موجوداتي برتر هستند. (ويليام شكسپير)
8
grgmgpeq.jpg
شب تنها
قلب""مادر""به اندازه ای گسترده است... که همیشه‌‌ می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید. (اونوره دوبالزاک)
6
fvfwfpdr.jpg
مهسا
مـشـکـلـی کـه خـوب تـشـریـح و حـلاجـی شـدہ باشـد نـصـفـش حـل شـدہ اسـت. چارلـز کـیـتـرنـیـک
2
fvfwfpdr.jpg
مهسا
لـحـظـہ پـيـروزي بـراي مـن از آن جـهـت شـيـريـن اسـت کـہ پـيـران ، زنان و کـودکان کـشـورم را در آرامـش و شادان بـبـيـنـم . نادر شاہ افـشار
2
fvfwfpdr.jpg
مهسا
هـیـچ کـس نـمـی تـوانـد چـیـزی را بـه شـما بـیامـوزد جـز آنـچـه کـه در افـق دیـد و خـرد شـما وجـود داشـتـه و شـما از آن غافـل بـودہ ایـد . جـبـران خـلـیـل جـبـران
1
fvfwfpdr.jpg
مهسا
انـسان هـر چـه بالاتـر بـرود احـتـمال دیـدہ شـدن وصـلـه‌ی شـلـوارش بـیـشـتـر مـی شـود. ادیـسـون
2
hkhkhkfl.gif
علییدوون
ميزان شيفتگي و دلبستگي براي آموختن، مهمتر از ميزان هوش و زيركي شخص براي يادگيري است.((پيتر مك ويليام))
1
hkhkhkfl.gif
علییدوون
همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند./ جان ماكسول/
1
hkhkhkfl.gif
علییدوون
گمان مبر که دیگران تو را به آرمانت خواهند رساند.((اُرد بزرگ))
1
fvfwfpdr.jpg
مهسا
انسان هاي آزاده، دل شكسته و پر غرور، خود را از تيررس نگاه ديگران پنهان مي كنند.” نيچه”
2