didkdebg.jpg
ندا تنها
خیالت راحت...

اینجا آدم ها و لبخندهایشان

هیچکس و هیچکدام

نمیتواند وفاداری من به "تو" را سست کند...
4
ezfbeucw.jpg
سینا
این حرف باید با طلا نوشت . . . . . . . . با زنی ازدواج كنید كه اگر "مرد" بود ، بهترین دوست شما‌‌ می‌شد.
6
fvfrfudv.jpg
رویا
میگن به هر چی بخندی سرت میاد خدایا من به کدام دلتنگی خندیدم?
1
jdizjahb.jpg
خسته
دلم را تهدید کرده ام !!!!
که اگر یکــــــــــــــــبار دیگر بهانه ات را بگیرد میدهم دوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
بسوزانیــــــــش...
3
ifigifgg.jpg
مینا
حس آن سیگار بدبخت را دارم که ...
همه جا صحبت از ترک من است
پس روزهایی که برایت سوختم چه می شود ؟؟؟!!!
8
jdizjahb.jpg
خسته
دهانم را می بندم...
چشمانم را...
می دانم آخر این بغض مرا کر خواهد کرد...
4
jdizjahb.jpg
خسته
آنـکــه دوســتـم داشــت؛ آدم با گــذشــتی بـود ؛ حــتـــی از مـــن هــــم گـــذشــــت ..
5
gmgrgpeq.jpg
تک
جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو می بنده بازم قورتش میده... جاروبرقیتم زباله
.
.
6